تهدید سایبری
  • تهدیدات سایبری سال ۲۰۱۸

    کمیته رکن چهارم - پژوهش‌ها حاکــی از آن هســتند کــه بخــش قابل‌توجهی از آسیب‌ها و خســارات اقتصــادی، ام ...

    کمیته رکن چهارم - پژوهش‌ها حاکــی از آن هســتند کــه بخــش قابل‌توجهی از آسیب‌ها و خســارات اقتصــادی، امنیتــی و... در اثــر عــدم توجــه بــه تهدیــدات فضــای ســایبری هســتند. مقدمه پژوهش‌ها حاکــی ...

    ادامه مطلب