هك
  • اگر هک شدیم چه کنیم؟

    کمیته رکن چهارم -  اگر فکر مى کنید کامپیوتر یا دستگاهتان هک شده است، چه واکنشی باید نشان دهید؟ ما مى‌دانی ...

    کمیته رکن چهارم -  اگر فکر مى کنید کامپیوتر یا دستگاهتان هک شده است، چه واکنشی باید نشان دهید؟ ما مى‌دانیم که شما به حفاظت از کامپیوتر و موبایلتان اهمیت مى‌دهید و قدم‌های فراوانی براى امنیتشان برمى‌دا ...

    ادامه مطلب